เปิดจองพื้นที่

พื้นที่ให้เช่า งานบริหารพื้นที่ แผนกร้านสวัสดิการ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา


รายการพื้นที่

รายการพื้นที่

พื้นที่ว่าง

เป็นพื้นที่ว่างโล่งแจ้ง

พื้นที่
450 ตารางเมตร

ร้านจำหน่ายอาหาร

ร้านจำหน่ายอาหาร ภายในศูนย์อาหารภูกามยาว

พื้นที่
15 ตารางเมตร

เครื่องกดเงินอัตโนมัติ(ATM)

เครื่องกดเงินอัตโนมัติ(ATM)

พื้นที่
2 ตารางเมตร

ร้าน 7-11

ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

พื้นที่
193 ตารางเมตร

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

เครืองบริการอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัย

พื้นที่
2 ตารางเมตร

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-11

พื้นที่
2 ตารางเมตร

เครื่องเติมเงินออนไลน์

เครื่องบริการเติมเงินออนไลน์(บุญเติม)

พื้นที่
1 ตารางเมตร

ร้านจำหน่ายอาหาร

ร้านจำหน่ายอาหาร ภายในศูนย์อาหารอาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา

พื้นที่
9 ตารางเมตร

ร้านจำหน่ายอาหาร

ร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

พื้นที่
12 ตารางเมตร