แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  แบบบันทึกการแจ้งและการรับทราบข้อกล่าวหา แบบ สว.2 - 2022-12-01 11:35:47 chaturaphat.ta
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา แบบ สว.1 - 2022-12-01 11:34:20 chaturaphat.ta
  คู่มือปฏิบัติงาน กองกฎหมาย - 2022-09-06 14:15:17 chaturaphat.ta
  แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-10-07 10:17:56 chaturaphat.ta
  (ตัวอย่าง) รูปแบบสัญญาค้ำประกัน - 2021-09-02 09:34:32 chaturaphat.ta
  (ตัวอย่าง) รูปแบบหนังสือรับสภาพหนี้ - 2021-09-02 09:36:40 chaturaphat.ta
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-11-02 13:29:29 tanarin.kh
  แบบใบลาอุปสมบท - 2021-07-02 10:37:42 tanarin.kh
  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - 2021-07-02 10:37:17 tanarin.kh
  แบบใบลาพักผ่อน - 2021-07-02 10:36:41 tanarin.kh
  แบบใบขอยกเลิกวันลา - 2021-07-02 10:36:17 tanarin.kh
  แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร - 2021-07-02 10:35:53 tanarin.kh
  บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ...) - 2021-09-02 17:20:53 chaturaphat.ta
  บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ...) - 2021-07-02 10:16:27 tanarin.kh
  สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ... - 2021-09-02 17:23:54 chaturaphat.ta
  แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ - 2021-09-02 17:24:17 chaturaphat.ta
  แนวปฏิบัติการเสนอจัดทำ MoU หรือ MoA มหาวิทยาลัย - 2021-09-02 17:24:38 chaturaphat.ta
  รายละเอียดและหัวข้อสำคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA - 2021-09-02 17:24:53 chaturaphat.ta
  รายละเอียดและหัวข้อสำคัญในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ MOU - 2021-09-02 17:25:05 chaturaphat.ta
  แบบฟอร์ม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานหน่วยงานภายในส่วนงาน ตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าระดับกอง - 2021-09-04 13:47:14 chaturaphat.ta