แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัย - 2023-11-07 14:51:30 chaturaphat.ta
  รายงานผลโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิพนักงานในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. - 2023-11-07 14:51:43 chaturaphat.ta
  รายงานผลกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กร - 2023-11-07 14:51:55 chaturaphat.ta
  รายงานผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน - 2023-11-07 14:52:18 chaturaphat.ta
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 - 2023-11-07 14:38:42 chaturaphat.ta
  แผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2023-10-24 16:31:24 chaturaphat.ta
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 - 2023-10-16 16:25:25 chaturaphat.ta
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แผนการซ่อมบำรงรักษาครุภัณฑ์ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2567 - 2023-10-16 16:27:03 chaturaphat.ta
  รายงานผลโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา - 2023-10-16 11:13:09 chaturaphat.ta
  รายงานผลกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ - 2023-10-11 09:33:01 chaturaphat.ta
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2566 - 2023-10-11 09:30:10 chaturaphat.ta
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2023-10-05 10:54:43 chaturaphat.ta
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 - 2023-09-15 10:00:01 chaturaphat.ta
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 - 2023-09-05 16:38:03 chaturaphat.ta
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 2023-09-05 10:53:58 chaturaphat.ta
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - 2023-08-28 09:14:50 chaturaphat.ta
  แผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2023-08-21 09:29:10 chaturaphat.ta
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 - 2023-08-11 10:14:28 chaturaphat.ta
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 - 2023-08-11 10:10:10 chaturaphat.ta
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 - 2023-08-11 10:09:02 chaturaphat.ta