# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 2566 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 2565 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
4 2565 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กองทรัพย์สิน
5 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานบริหาร กองกฎหมายและทรัพย์สิน
6 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกฎหมายและทรัพย์สิน
8 2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกฎหมายและทรัพย์สิน
9 2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน
10 2564 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน
11 2564 ขออนุมัติยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 2564 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 2564 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน
14 2564 ขออนุมัติและลงนามในประกาศประมูลขายทอดตลาด (ฉบับที่ ๒)
15 2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน
จำนวนทั้งหมด 21 รายการ