# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 แผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 2566 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3 2566 แผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
4 2566 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 2566 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 2565 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
7 2565 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กองทรัพย์สิน
8 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานบริหาร กองกฎหมายและทรัพย์สิน
9 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกฎหมายและทรัพย์สิน
11 2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกฎหมายและทรัพย์สิน
12 2564 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน
13 2564 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมายและทรัพย์สิน
14 2564 ขออนุมัติยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 2564 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนทั้งหมด 24 รายการ