# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566
2 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 63 - 30 กันยายน 64)
4 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 2564 เวียนแจ้งมาตรการป้องกันความปลอดภัยด้านทรัพย์สินและการแพร่ระบาดของโรค covid-19
8 2564 ขอเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลการะทบจากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ- โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease2019 (COVID-19)) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
9 2564 ขอเวียนแจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 1 ฉบับ
10 2564 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
11 2564 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้เก็บเอกสารใน โครงการปรับปรุงห้องหน่วยกฎหมาย
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ