Q. นาย ข เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมจ้างเหมายให้บริการตัดหญ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัย แต่กระทำการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง เป็นความผิดวินัย หรืออย่างไร

เป็นความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงต้องโทษไล่ออก


Q. เมื่อผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยจะต้องดำเนินการอย่างไร

ต้องรายงานอธิการบดีโดยเสนอเรื่องตามลำดับบังคับบัญชา