โครงสร้างองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานภายในกองกฎหมายและทรัพย์สินสอดคล้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้แบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกฎหมาย ดังนี้ ๑) งานธุรการ ๒) งานนิติการและสัญญา ๓) งานสอบสวน อุทธรณ์ และร้องทุกข์  และ ๔) งานคดีและสิทธิประโยชน์