ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ กองกฎหมาย : มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ กองกฎหมาย : มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนโครงการ/การประชุม/อื่นๆ

โครงการ/ประชุม/อื่นๆ กองกฎหมาย : มหาวิทยาลัยพะเยา