ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา - 2023-09-28 11:24:11 chaturaphat.ta
  กองกฎหมายได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ“การจัดทำกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน” - 2023-08-11 10:03:37 chaturaphat.ta
  ฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5” - 2023-06-13 14:52:09 chaturaphat.ta
  พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 - 2023-04-20 13:11:38 chaturaphat.ta
  ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประฐมพงษ์  ทองรอด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน - 2023-03-30 09:17:55 chaturaphat.ta
  การจัดประชุมเพื่อซักซ้อมข้อพิจารณาและวิธีการในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง - 2023-03-25 09:22:26 chaturaphat.ta
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2023-03-15 13:29:23 chaturaphat.ta
  การจัดประชุมบุคลากรกองกฎหมายเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ของกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2023-03-14 09:15:09 chaturaphat.ta
  โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา - 2023-03-02 11:12:59 areeya.ar
  โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา - 2023-02-24 20:06:01 areeya.ar
  โครงการอบรม หัวข้อ "Balance Score Card (BSC) - 2023-02-03 16:40:27 chaturaphat.ta
  งานนิติการและสัญญา กองกฎหมาย เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2023-02-02 14:46:22 chaturaphat.ta
  พิธีทำบุญมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2566 - 2023-02-01 12:52:18 chaturaphat.ta
  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลกองกฎหมาย - 2022-12-09 13:22:56 chaturaphat.ta
  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2022-08-23 12:15:36 chaturaphat.ta