ประเภท ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง หน่วยงาน อัพเดทโดย
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5666/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5665/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5664/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5313/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5312/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4314/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๓ - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3957/2566 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3737/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2545/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2291/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2083/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2082/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2081/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2080/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2079/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2078/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2077/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2076/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2075/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการใช้พื้นที่ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2074/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดการปัญหาข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi