ประเภท ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง หน่วยงาน อัพเดทโดย
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3167/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3166/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3165/2565 ลง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3164/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2897/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2898/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการ เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่น ที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2896/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2895/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2571/2565 ลง 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - thidarat.wi
-   คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองจริธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองจริธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2122/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2121/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2120/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2119/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2118/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2117/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับ การบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2116/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่2115/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2114/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม - thidarat.wi