ประเภท ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง หน่วยงาน อัพเดทโดย
-   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะและขอแต่งกายของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2566 - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7977/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6168/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5873/2565 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยและบริการ วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5571/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3 - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5440/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5439/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5438/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5437/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4789/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3167/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3166/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3165/2565 ลง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3164/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2897/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2898/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการ เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่น ที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2896/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2895/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน - chaturaphat.ta
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2571/2565 ลง 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - chaturaphat.ta
-   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - thidarat.wi