ประเภท ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง หน่วยงาน อัพเดทโดย
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2565/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2083/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2082/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2081/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2080/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2079/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2078/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2077/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2076/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2075/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการใช้พื้นที่ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2074/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดการปัญหาข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2073/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและวินิจฉัยข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2069/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2068/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2067/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2066/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการและงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2064/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2065/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2062/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2061/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi