ประเภท ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง หน่วยงาน อัพเดทโดย
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1290/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 - pitchayapa.ku
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 555/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 62/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 61/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 60/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 59/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 58/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 57/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 56/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 55/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 54/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 53/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 - pitchayapa.ku
-   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 - pitchayapa.ku
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7460/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6894/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6893/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6892/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6891/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - thidarat.wi
-   คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5994/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3 - thidarat.wi