# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2565 คู่มือปฏิบัติงาน กองกฎหมาย
2 2564 แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 2564 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
4 2564 แบบใบลาอุปสมบท
5 2564 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
6 2564 แบบใบลาพักผ่อน
7 2564 แบบใบขอยกเลิกวันลา
8 2564 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ