# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
2 2564 ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ