โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา


กองกฎหมาย ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 25 กันยายน 25 66เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระมัดระวัง บรรลุผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุด


ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

นายประพจน์  คล้ายสุบรรณ  อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี

นายมณเฑียร  เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

นายอรรณพ  ศักดิ์ศิริญดากุล  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

ในการให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาในวันดังกล่าว


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สารพันปัญหาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารประกอบการบรรยาย เสวนา “มหาวิทยาลัยกับการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันเป็นแบบเรียนกับนิสิต”

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง คดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยอันเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช และคณะกรรมการ ป.ป.ท

แนวคำพิพากษาศาลปกครอง 1169/2560

แนวคำพิพากษาศาลปกครอง 1827/2560

แนวคำพิพากษาศาลปกครอง บ.2885/2565

แนวคำพิพากษาศาลปกครอง บ.91/2565

คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2023-09-28 11:24:11
แชร์ :