คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8426/2564 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8426/2564 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2564
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร