คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2117/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับ การบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2117/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับ การบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร