คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2571/2565 ลง 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2571/2565 ลง 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร