คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5873/2565 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยและบริการ วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5873/2565 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยและบริการ วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร