คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5440/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5440/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทเอกสาร-
ปีของเอกสาร2565
หน่วยงานที่จัดทำเอกสาร-
วันที่ออกคำสั่ง/ประกาศ-
สถานะ-
TAG-

เอกสารอ้างอิง

เอกสารที่มีการนำเอกสารนี้ไปอ้างอิง

ดาวน์โหลดเอกสาร