โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา


         เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 กองกฎหมายได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายศตฉัน วรรณโวหาร  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย กล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

         โดยโครงการอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

        สำหรับโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกฎหมายแรงงาน และระบบสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    เพิ่มข่าวโดย: areeya.ar วันที่/เวลา: 2023-03-02 11:12:59
แชร์ :