การจัดประชุมเพื่อซักซ้อมข้อพิจารณาและวิธีการในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่งวันที่ 23 มีนาคม 2566 กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมข้อพิจารณาและวิธีการในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประฐมพงษ์  ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ และได้รับเกียรติจากนายคณากร  สันติพงศ์ อัยการจังหวัดพะเยา และพนักงานอัยการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ให้ความรู้และซักซ้อมข้อพิจารณาและวิธีการในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในขั้นเตรียมคดี รวมถึงหารือข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย ในขั้นเตรียมคดีเพื่อส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย รวมทั้งบุคลากรกองกฎหมายและกองทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2023-03-25 09:22:26
แชร์ :