ฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5”


เมื่อวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส  กรุงเทพฯ งานธุรการ กองกฎหมาย ได้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม


    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2023-06-13 14:52:09
แชร์ :