กองกฎหมายได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ“การจัดทำกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน”


              เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น. กองกฎหมายได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “การจัดทำกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน” ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าว
              ซึ่งในโครงการนี้มีผู้ที่สนใจและเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 58 ท่าน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะด้านกฎหมายปกครอง และมีประสบการณ์เป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนวินัย สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด มาเป็นวิทยากร พร้อมด้วยแขกรับเชิญจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี และนายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ บุคลากร สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในหน่วยงาน เผื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการพิจารณาทางปกครองก่อนเริ่มกระบวนการมีคำสั่งลงโทษวินัย (คำสั่งทางปกครอง) ต่อไป


    เพิ่มข่าวโดย: chaturaphat.ta วันที่/เวลา: 2023-08-11 10:03:37
แชร์ :