หมวดทั่วไป
      
  - เรื่อง ชื่อตำแหน่งตามองค์ประกอบของคณะกรรมการฯไม่ตรงตามระเบียบ
  
หมวดการเงินและการคลัง  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

หมวดการบริหารงานบุคคล (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

หมวดการจัดการศึกษา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)